Szkolenie dla nauczycieli - nadające możliwość nauczania dzieci pierwszej pomocy w szkole.

 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO -PROGRAMOWE

Cele ogólne szkolenia:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy Szczegółowe cele kształcenia:
 1. Przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia
 2. Nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych
 3. Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego
 4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy
 5. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności pierwszej pomocy

 

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 30 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu tygodnia w tym 40 % czasu poświęcone na zajęcia teoretyczne i 60 % czasu poświęcone na zajęcia praktyczne.

 

Warunki realizacji szkolenia:

Podmiot prowadzący szkolenie zobowiązany jest zapewnić bazę dydaktyczną oraz odpowiednie osoby przygotowane   do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych wyłonione spośród:

 1. Lekarzy systemu, pielęgniarek systemu lub ratowników medycznych posiadających co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe
 2. Psychologa z 3 letnim doświadczeniem zawodowym

 

Realizacja zajęć:

Organizator szkolenia zapewnia sprawny przebieg zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć z zastosowaniem nowoczesnych metod kształcenia:

 1. Liczba uczestników szkolenia nie może wynosić więcej niż 24 osoby (1 szkolenie)
 2. Minimalna liczba uczestników szkolenia 12 osób (1 szkolenie)
 3. Zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone łącznie dla wszystkich uczestników szkolenia
 4. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się w grupach ćwiczeniowych liczących nie więcej niż 6 osób z użyciem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć (1 instruktor/6 osób)
 5. Uczestniczenie we wszystkich zajęciach jest obowiązkowe i odnotowane zostaje na imiennej liście obecności uczestników szkolenia

 

Metody oceny wiedzy i umiejętności praktycznych:

Szkolenie kończy się egzaminem w formie sprawdzianu praktycznego. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem szkolenia.

 

Planowany koszt szkolenia 30 godz. – 500 zł


<< powrót

Wszystkie prawa zastrzeżone (2016). FANTOMAN Łukasz Bińkowski.
#ratownictwo medyczne, #kursy, #szkolenia, #pierwsza pomoc.